Қазақ әйелінің қоғамдағы және ұлттық мәдениеттегі орны

  • Г Е Жақсылықова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада қазақ қоғамындағы әйелдер мәселесі, олардың ұлттық мәдениетіміздегі рөлі мен әлеуметтік орны туралы баяндалады. ХІХ-ХХ ғғ қоғамда қалыптасқан әйелдер теңсіздігі мәселесі, оған қарсы ұлт зиялыларының жасаған іс-шаралары, олардың саяси күресі туралы айтылады. Сонымен қатар, жаңа саяси ойлардың қалыптасуы, Кеңес Үкіметінің орнауының әйелдер қауымына ықпалы және осыдан кейінгі әйелдердің саяси билікте, қоғамның экономикалық дамуына белсене араласуы талқыланады. Кеңестік кезеңде республика экономикасы мен руханиятын ілгерітетуге әйелдердің сіңірген еңбегі туралы айтылады. Алашорда үкіметінің іргетасын қалауға өзіндік үлестерін қосқан әйелдер қауымының өкілдері және олардың саяси қызметі қарастырылады. Аталмыш мақалада баспасөз беттерінде әйелдердің әлеуметтік-экономикалық құқыққа қол жеткізуі туралы жазылған мақалаларға тарихи талдау жасалған. Қазақ әйелдеріне арналған мерзімді баспасөздер, олардың әйелдер мәселесін шешу жолындағы қызметтері көрсетіліп, олардың негізгі мақсаты мен міндеті туралы айтылады. Қазақ халқының этно-саяси рухында қалыптасқан әйелдер, олардың қоғамдағы рөлі мен маңызы сипатталады.In article author looking at women`s problems in Kazakh society, their role and place in our culture and in our sodium. Prescribing a inequality of women `s in XIX-XX, their political fight and actions of national elite. And forming of political thinking, role of women`s in forming and further development of soviet power. Considered a contribution of women`s in progress considered of economical and spiritual life in soviet period Describing a role of women`s in forming of AlashOrda`s government. In this article author made the analysis of works about socio – economics status of women`s in historical aspect. Considered periodical print about Kazakh women`s and their role in dissident their problem`s. Kazakh women`s ore descried in there, women`s that was formed in ethno – political spirit and their role in society.В статье автор рассматривает проблемы женщин в казахском обществе, их роль и место нашей культуре и в социуме! Описывается неравенство женщин в ХІХ-ХХ вв., политическая борьба, деятельность национальной элиты.А также формирование политических мыслей, роль женщин в формировании и дальнейшем развитии советской власти. Рассматривается вклад женщин в прогресс экономики и духовной жизни в советский период. Описывается роль женщин в формировании Правительства Алаш Орды. В данной статье автор сделал анализ трудов, посвященных социально-экономическому статусу женщин в историческом аспекте. Рассматривается роль периодической печати, посвящённой казахским женщинам, в решении их проблем. Описываются казахские женщины, формирование которых происходило в этнополитическом духе, и их роль в обществе.

References

1 Бартольд
В.В. Соч.Т. 5. – М., 1961. – 268 с.
2 Малов
С.Е. Памятники
древнетюркской
письменности.
– М., 1961. – 345 с.
3 Гафуров
Б.Г. Таджики.
Древнейшая,
древняя
и средневековая
история.
– М., 1972. – 316 с.
4 Әділбаева
Ш. Хадис
– ғұрпымыз,
Сүннет
– салтымыз.
– Алматы,
2011. – 280 б.
5 Гумилев
Л. Древние
тюрки.
– М.: АН СССР: Инс нар. Азии. – 234 с.
Published
2016-05-10
How to Cite
ЖАҚСЫЛЫҚОВА, Г Е. Қазақ әйелінің қоғамдағы және ұлттық мәдениеттегі орны. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/55>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
Магистрлік жұмыстар

Keywords

«Әйел теңсіздігі», «қалың мал», экономика, мәдениет, съезд, баспасөз.Women inequality, reach, economic, culture, periodical print.