Ғұн дәуіріндегі мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы

  • А Н Нартай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Бүгінгі күні халықаралық саяси аренада еліміздің егемен ел ретінде танылуының тарихи тамыры тереңде. Тарихтың түрлі кезеңінде еліміздің кең-байтақ жеріндегі бабаларымыздың жеке шаңырақ көтеріп, егемен де тәуелсіз мемлекет болуға тырысушылығы қазіргі күні толығымен жүзеге асқан тарихи оқиға болып отыр.Қазіргі таңда қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы мәселесі аса өзекті тақырыптардың бірі. Әсіресе, Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған мерейтой – аталмыш мәселенің зерттеу нысаны ретіндегі маңыздылығын айқындай түспек. Бұл ретте атап өтетін негізгі мәселе – қазақ мемлекеттілігінің тарихы бұл мерейлі күннен тым бұрын басталады. Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттердің құрылуы сөз жоқ қазақ мемлекеттілігінің айқындаудағы негізгі зерттеу нысаны болып табылады. Сондықтан Қазақстан территориясындағы ерте темір дәуірінен басталған саяси үдерістер нәтижесінде құрылған сақ, ғұн мемлекеттері – Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуының бастауы болып табылады.In today’s world renown of our country as an independent state in the world political arena, connected with the deep historical roots. In different periods of history on our boundless territory our ancestors built their personal hearthses, desire and effort to be an independent state, is now fully implement the historical event.Nowadays the problem of formation and development of Kazakh statehood is one of the most pressing or actuality topics. Especially dedicated to the 550 th anniversary of the Kazakh Khanate, determines the importance of this problem as a point of research. In this situation, we can emphasize the main problem – history of the Kazakh statehood begins very early on this significant date. Formation of the first states in the territory of Kazakhstan, are certainly evidence of Kazakh statehood and the main point of the study. Therefore, incitement of the formation and development of the state on the territory of Kazakhstan is the formation of the state of Saks and Huns, as a result of which began political processes on the territory of Kazakhstan in the early Iron Age.В современном мире известность нашей страны, как независимого государства на мировой политической арене, связано с глубокими историческими корнями. В разные периоды истории на нашей безграничной территории наши предки строили свои личные очаги. Желание и старание быть независимым государством является сейчас полностью осуществляющимся историческим событием.В наши дни проблема формирования и развития казахской государственности является одной из самых актуальных тем. Особенно юбилей, посвященный 550-летию Казахского ханства, определяет важность данной проблемы как пункт исследования. В данной ситуации можно подчеркнуть главную пробему – история казахской государственности начинается очень рано от этой знаменательной даты. Образование первых государств на территории Казахстана, безусловно, является доказательством казахской государственности и главным пунктом исследования. Поэтому, толчком в формировании и развитии государственности на территории Казахстана являeтся образование государства саков и хуннов, в результате которого начались политические процессы на территории Казахстана с раннего железного века.

References

1 Гумилев
Л.Н. История
народа
хунну.
В 2-х книгах.
Кн. 2. – М., 1998
2 Кычанов
Е.И. Кочевые
государство
от гуннов
до маньчжуров.
– М.: Изд.фирма
«Восточная
литература
» РАН, 1997.
3 Кюнер
В.Н. Китайские
известия
о народах
южной
Сибири,
Центральной
Азии и Дальнего
Востока.
– М.: Восточная
литература,
1961.
4 Материалы
по истории
сюнну
(по китайским
источникам).
Предисловие,
перевод
и примечания
М В.С. – Таскина,
1968.
5 Хасенов
Ә. Қазақ
тарихының
баяны. – Алматы:
Мектеп,
1996.
6 Бичурин
Н.Я. Собрание
сведений
о народах,
обитавших
в Средней
Азии в древние
времена.
– Науч.изд: ТОО «Жалын
баспасы
», 1998.
7 Жумагулов
К. «Каталауская
битва
» . – Алматы,
2004.
8 Мұқаметханұлы
Н. Қазақ
тарихының
өзекті
мәселелері:
Моног.
зерттеу.
– Павлодар:
«Brand Print», 2010.
Published
2016-05-10
How to Cite
НАРТАЙ, А Н. Ғұн дәуіріндегі мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/47>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
Магистрлік жұмыстар

Keywords

Мемлекеттілік, ғұн, көшпенділік, шекара, саясат, этнос,Statehood, Hun, nomadism, frontier, policy, ethnos,государственность, хунны, кочевничество, граница, политика, этнос,