Еуразиялық одақтың энергетикалық қауіпсіздігінің қалыптасу тенденциялары

  • Э М Айдарханова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қaзaқcтaн Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақала Еуразиялық Одақ елдерінің энергетикалық қауіпсіздігінің қалыптасуы мен дамуы мәселелесін талдап, тақырыпқа қатысты бірнеше авторлардың еңбектерінен алынған сараптамалық болжамдарды салыстыруға арналады. Автор мақалада ең алдымен Еуразиялық Одаққа кіретін елдердің энергия тасымалдаушылардың экспорттық өнімдері есебінен дамып отырғандығына назар аударып, аталмыш ғылыми ойды тұжырымдау үшін бірқатар дәлелдер келтіріледі. Мақала құрылымының алғашқы бөлігінде автор тақырыптың өзектілігіне ерекше мән береді. Еуразиялық Одақ елдерінің энергетикалық секторының даму жағдайы мен маңыздылығын қарастыру барысында автор аталмыш үдерістің дамуына, әсіресе геосаяси ықпалдың көптігіне назар аударып, оны ғылыми негіздеуге тырысқан. Мақала барысында Еуразиялық Одақтың орны мен роліне, маңызы мен қазіргі таңдағы даму жағдайына көңіл бөлініп, талданған. Аталмыш мәселені ғылыми әрі толық негіздеу үшін автор тарапынан бұқаралық ақпарат құралдарындағы деректік негізі бар ақпараттар сарапталған. Сонымен қатар, автор Еуразиялық Одақ және Еуразиялық идея мәселесін де назардан тыс қалдырмаған. Еуразиялық Одақтың қазіргі даму жағдайы мен болашағы мәселесін талдай келе, автор Одақтың энергетикалық қауіпсіздігі мәселесіне кезек береді. Қазіргі таңдағы еліміздің және Еуразиялық Одаққа мүше болып отырған көршілес, әсіресе Ресей мемлекетінің энергетикалық қаіупсіздігі мәселелерін жекелей қарастыра отырып, автор олардың интеграциялануы негізінде Еуразиялық Одақтың энергетикалық қауіпсіздігі мәселесіне сабақтастыра кезек береді.This article analyzes the main problems of energy security of the Eurasian Union, according to this perspective the author tried to collect a wide range of research, literature, to compare forecasts of experts on the problem being studied. The author, first drew attention to the energy exports of the member states of the Eurasian Union, which resulted in the development of nations is due to energy exports. The author also cites a number of arguments to prove this theory. In the first part of her article, the author focuses on the relevance of the problem being studied. Given the importance of the energy sector development for the countries of the Eurasian Union, the author demonstrates geopolitical influence, and tries to prove her point of view. In the course of writing this article, she has been paid great attention to the role and place of the Eurasian Union and highlighted the significance of the Eurasian Union.Статья посвящена анализу основных проблем энергетической безопасности стран Евразийского Союза, автор собрал широкий круг исследований, литературы, для сравнения прогнозов экспертов по изучаемой проблеме. Автор статьи, в первую очередь, обращает внимание на экспорт энергоносителей стран участниц Евразийского Союза, в результате которого развитие стран происходит за счет экспорта энергии. Автор приводит ряд доводов для доказательства данной теории. В первой части своей статьи автор уделяет особое внимание актуальности изучаемой проблемы. Учитывая важность развития энергетического сектора для стран Евразийского Союза, автор говорит о геополитическом влиянии и пытается доказать свою точку зрения. В ходе написания статьи было уделено большое внимание на роль и место Евразийского союза, также была выделена важная роль Евразийского Союза в настоящее время.

References

1 Назарбаев
Н.Ә. Еуразиялық
одақ: идеядан
болашақтың
тарихына//
http://www.eurasianism.enu.kz.
2 Айтқожа
М. Еуразиялық
одақ құрылуымен
Қазақстан
даму
стратегиясын
тексере
алады
// http://egemen.kz.
3 Жизнин
С.З. Энepгeтичeскaя диплoмaтия.
Poссия и стpaны миpa нa pубeжe XXI вeкa. Бaлaнс и кoнфликт
интepeсoв.
– М.:Нaукa, 1999.
4 Сeмeндуeв В.И. Энepгeтичeскaя гeoпoлитикa
Poссии в кoнтeкстe фopмиpoвaния
нoвoгo миpoпopядкa: дисс. к.п.н. –
М., 2006.
5 Гaзoвыe сoглaшeния
дoлжны
быть пoдписaны пpи нaличии
oпpeдeлeнных пpaвитeльствeнных диpeктив // http://
www.regnum.ru.
6 Шaфpaник
Ю. Нeфтянaя пpoмышлeннoсть в систeмe нaциoнaльнoй экoнoмики
и гeoпoлитики.
– М.: Экoнoмикa,
2004.
Published
2016-05-10
How to Cite
АЙДАРХАНОВА, Э М. Еуразиялық одақтың энергетикалық қауіпсіздігінің қалыптасу тенденциялары. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/45>. Date accessed: 19 aug. 2017.

Keywords

Еуразиялық Одақ, энергетикалық қауіпсіздік, деректер, тенденция, қалыптасу, энергетика,Eurasian Union, energy security, sources, tendencies, forming, energy,