Сұлтан ІІ Абдулхамит тұсында Осман империясы мен Германия арасындағы сыртқы саяси байланыстардың кейбір бағыттары

  • Н М Абдукадыров Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • М Р Төлешбеков Сырдария университеті, Қазақстан Республикасы, Жетісай қ.

Abstract

Ұсынылып отырған ғылыми мақалада Осман империясының сұлтаны ІІ Абдулхамит тұсындағы Осман империясы мен Германия арасындағы саяси байланыстар қарастырылады. Осман империясының сұлтаны ІІ Абдулхамит 1876-1909 жылдары билік құрып, сыртқы саясатта Германиямен өте жақсы қатынаста болды. Германияда кайзер ІІ Вильгельм ал, Осман империясында ІІ Абдулхамит билікте болған тұста екі мемлекеттің саяси қатынастары жоғары деңгейде болды. Ғылыми жұмыста сұлтан ІІ Абдулхамиттің Германиямен саяси байланыстарды күшейту себептері, барысы және нәтижелері ғылыми талдауға түседі. Сонымен қатар, сыртқы саясатқа негізделген әскери қатынастарды зерделеу мақаланың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Ғылыми жұмыстың басты ғылыми объектілерінің бірі сұлтан ІІ Абдулхамиттің саяси жоспарларын және халықаралық саясаттағы принциптері мен ерекшеліктерін көрсету. Бұл кезеңде Осман империясы мен Германия арасындағы саяси байланыстардың ең ірі объектісі болған Берлин-Бағдат теміржолының да ІІ Абдулхамит тұсындағы осман-герман байланыстарына әсерін зерделеу мақаланың басты міндеттерінің бірі болып саналады.In this research article is considered the history of Ottoman Empire on political relationship with Germany in the period under the rule of the Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II rules Ottoman Empire in 1876-1908 and while ruling period has a close relationship with Germany. Sultan Abdul Hamid II becomes aligned with Germanic Kaiser Wilhelm II by the late XIX century. The article is analyzing matter for course and consequences of the Sultan’s relationship with Germany. Even more the article seeks to examine strategic military relations between the two powers, which are based on political relations. The main scientific substance an article is to share the Sultan’s political figure and character in military-political relations with Germany. The main substance of the article is to characterize the political significance of the railway Berlin-Baghdad, which was a major political and economic object between the two empires.В данной статье рассматривается история политических отношений Османской империи с Германией во время правления султана Абдулхамида ІІ. Султан Абдулхамид ІІ управлял Османской империей в 1876-1908 годах и во внешней политике он имел тесные политические связи с Германией. В конце ХІХ века Абдулхамид ІІ стал союзником германского кайзера Вильгельма ІІ. В статье анализируются причины, ход и последствия взаимоотношений Турции с Германией. А также в статье ставятся задачи рассмотреть военно-стратегические связи между двумя державами, которые были установлены на основе тесных политических взаимоотношений, а также показать политический портрет и роль султана в военно-политических отношениях с Германией, что является основным научным объектом статьи. Дана характеристика политической значимости железной дороги Берлин-Багдад, которая была главным политическим и экономическим объектом отношений двух империй.

References

1 Ragsdale, Hugh, and V.N.Ponomarev. Imperial Russian Foreign Policy. Woodrow Wilson Center Press, 1993. – р. 426.
2 Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, War, andthe Great Powers, 1804–1999. – New York: VikingAdult 2000. – р. 726.
3 Erich Eyck, Bismarck and the German Empire. – NewYork: Norton, 1964. – р. 328.
4 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, TTK. – Ankara, 2011.
5 Anderson, Matthew Smith The Eastern question, 1774-1923: a study in internationalr elations. – London: Macmillan, 1966.
– р. 436.
6 Colmar Von Der Goltz.Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Alman İlişkileri Golç Paşa’nın Hatıratı, Çev. Faruk Yılmaz. –
İstanbul: İz Yayıncılık, 2012 – s. 175.
7 Annika Mombauer, Wilhelm Deist. The Kaiser: New Researchon Wilhelm II’s Rolein Imperial. – Germany: Cambridge
University Press. 2003. –. 316.
8 Ortaylı, İlber. İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Ankara Üniversitesi Yayınları. –
Ankara, 1981. – 148 р.
9 Potyemkın, Vladimir. Uluslararası ilişkiler Tarihi – 1 Diplomasi Tarihi, Çev: Atilla Tokatlı, Evrensel Basım Yayın. – İstanbul,
2009.
10 Paul Rohrbach, Die Bagdadbahn. – Berlin, 1911. – 92 p.
11 Earle, Edward Mead; Bağdat Demiryolu Savaşı, Çev: Kasım Yargıcı, Milliyet Yayınları. – İstanbul, 1972. – 374 p.
12 Colmar von der Goltz. Anatolische Ausflьge. Рaderborn. Nachdruck des Originals von 1896. – 450 p.
13 Türk, Fahri. Türkiye ile Almaya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914. – İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. – 301 p.
14 Ortaylı, İlber. Osmanlı İmparatorluğunda Alman nьfuzu. – İstanbul: TimaşYayınları, 2008. – 240 p.
15 McMurray, Jonathan S. «Distant������������������������������������������������������������������������������������� Ties: Germany, the Ottoman Empire, and the Construction of theBaghdad Railway», Kansas
City, Missouri Westport, 2001. – 168 p.
16 Bekir Sitki. Das Bagdad-Bahn-Problem1890-1903. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwьrde. Druck von Rudolf
Goldschagg, Freiburgim Breisgau. 1935. – 175 p.
17 Ipek K. Yosmaoglou, «Constructing National Identity in Ottoman Macedonia», part of «Understanding life in the borderlands:
boundaries in depth and in motion» edited by I. William Zartman, 2010 – p.169
Published
2016-05-10
How to Cite
АБДУКАДЫРОВ, Н М; ТӨЛЕШБЕКОВ, М Р. Сұлтан ІІ Абдулхамит тұсында Осман империясы мен Германия арасындағы сыртқы саяси байланыстардың кейбір бағыттары. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/44>. Date accessed: 19 aug. 2017.

Keywords

Осман империясы, ІІ Абдулхамит, ІІ Вильгельм, Германия, Abdul Hamid II, Ottoman Empire, Wilhelm II, Germany, Абдулхамит ІІ, Османская империя, Вильгельм ІІ, Германия