Еуропалық Одақтың Орталық Азиядағы жәрдемдесу саясаты: басымдықтары және жетістіктері

  • Р С Елмурзаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Астана қ.
  • Б А Оспанова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Астана қ.

Abstract

Мақала Еуропалық Одақтың Орталық Азия аймағындағы жәрдемдесу саясатын сараптауға арналған. Авторлар Одақтың 2007-2013 жылдар аралығында аймақ деңгейінде және жеке республикаларға бөлген жәрдем мөлшері мен салалары бойынша мәліметтерді сараптап, Еуроодақтың Орталық Азиядағы басымдықтары туралы өз ойларын бөліседі. Еуропалық Одақтың жәрдемдесуі оның Орталық Азия Стратегиясына негізделіп, аймақтың тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына қолдау көрсетуді көздейді. Жәрдем беру Еуроодақтың Ынтымақтастықты дамыту құралы аясында, сондай-ақ арнайы салалық бастамалары шеңберінде жүзеге асырылып келеді. Осы құралдардың аясында 2007-2013 жылдар аралығында Еуропалық Одақ жалпы Орталық Азия аймағына 743,02 млн еуро көлемінде жәрдем берді. Бұл қаражат бес республика арасында олардың қажеттіліктері мен даму басымдықтарына сәйкес үйлестірілді. Еуроодақтың жәрдемінің елеулі бөлігі Қырғызстан мен Тәжікстан мемлекеттерінің даму бағдарламаларын қолдауға жіберілді. Еуропалық Одақтың 2014-2020 жылдар аралығында Орталық Азия мемлекеттеріне Даму Ынтымақтастықты дамыту құралы шеңберінде 1 млрд еуро көлемінде жәрдем бөлуді жоспарлауы Еуроодақтың аймаққа деген қызығушылығының тұрақтылығын байқатады.This article is devoted to the analysis of EU aid policy in Central Asia. Authors analyze data on volume and distribution spheres of EU aid on regional and country-specific levels in 2007-2013 in order to reveal priorities of EU activities in the region. The EU aid is based on its Strategy for Central Asia and aims to support social and economic development of the region. This aid is delivered under Development Cooperation Instrument and special thematic initiatives of the EU. The European Union allocated 743,02 million Euros as development aid in Central Asia in 2007-2013 under these instruments. The aid was divided among five Central Asian republics in accordance with their needs and development priorities. The significant part of EU aid was allocated to support development programs of Kyrgyzstan and Tajikistan in that period of time. The European Union committed to allocate 1 billion Euros as aid to Central Asia under Development Cooperation Aid in 2014-2020. This signifies permanence of EU interest in Central Asian region.Статья посвящена анализу политики помощи Европейского Союза в Центральной Азии. Авторы анализируют данные по объему и сферам распределения помощи Европейского Союза на уровне региона и на уровне отдельных государств за 2007-2013 годы и выявляют приоритеты политики Европейского Союза в ЦАР. Помощь Европейского Союза основана на Стратегии ЕС для Центральной Азии и направлена на оказание поддержки социально-экономическому развитию региона. Данная помощь оказывается в рамках Инструмента развития сотрудничества и специальных тематических инициатив ЕС. В рамках этих инструментов Европейский Союз предоставил 743,02 млн. евро в качестве помощи центральноазиатскому региону в 2007-2013 годах. Указанные средства были распределены между республиками ЦАР в соответствии с их потребностями и приоритетами развития, при этом значительная часть помощи ЕС была направлена на оказание поддержки программ развития Кыргызстана и Таджикистана. Запланированное Европейским Союзом выделение помощи государствам Центральной Азии в размере 1 млрд. евро на 2014-2020 годы в рамках Инструмента развития сотрудничества подтверждает постоянство интересов ЕС в обозначенном регионе.

References

Европейский
Союз и Центральная
Азия: стратегия
нового
партнерства.
URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cmsUpload/EU_CtrlAsia_EN-RU.pdf (accessed 11/12/2014)
2 European Commission. European Union – Central Asia Development Cooperation – Luxembourg: Publications Office of
the European Union, 2011 – 48 p.
3 Tsertsvadze T., Boonstra J. Mapping EU development aid to Central Asia // EUCAM Factsheet 1 – 2013 – pp. 1-12
4 Regulation (EU) no 233/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing
instrument for development cooperation for the period 2014-2020// Official Journal of the European Union (L 77/44). – 2014, 15
March.
5 European Commission. EU announces future commitments for development with Central Asia Region //Press Release on
EU-Central Asia Ministerial Meeting, Brussels, 2013, 20 November. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1119_en.htm
(accessed 11/12/2014)
6 European Commission. Fourth meeting of the Cooperation Council between the European Union and the Republic of Tajikistan
– EU announces further support for development// Press Release on 4th meeting of Cooperation Council between European
Union and Republic of Tajikistan, Luxembourg, 2014, 20 October. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1177_en.htm
(accessed 11/12/2014)
7 European Commission. Thirteenth meeting of the Cooperation Council between the European Union and the Kyrgyz Republic
– EU announces further support for development// Press Release on 13th meeting of Cooperation Council between European
Union and Kyrgyz Republic, Brussels, 2014, 18 November. URL:
Published
2016-05-10
How to Cite
ЕЛМУРЗАЕВА, Р С; ОСПАНОВА, Б А. Еуропалық Одақтың Орталық Азиядағы жәрдемдесу саясаты: басымдықтары және жетістіктері. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/42>. Date accessed: 20 aug. 2017.

Keywords

Еуропалық Одақ, Орталық Азия, жәрдемдесу, ЕО жәрдемдесуі, ЕО басымдықтары,European Union, Central Asia, aid, EU aid, EU priorities,