Some aspects of UN peacekeeping at the present stage

  • Zh М Asylbekova Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы
  • D I Iskakova Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Республика Казахстан, г. Алматы

Abstract

Today peacekeeping is one of the main tasks of the United Nations in the world community. Peacekeepers can participate in negotiations between belligerent parties of the conflict and draw attention of the world community to less local problems opening doors for collective actions and for an achievement of peace and safety. The UN formulated four directions: preventive diplomacy of the UN; peacemaking; peacekeeping operations; post-conflict peace-building. These components include humanitarian aspect. Peacekeeping activity of the UN, from preventive diplomacy to reasonable use of force, despite of all the shortcomings, is an effective way in settlement and solution of the conflicts. The United Nations continues to keep the operating role in the Charter. Peacekeeping operations of the UN are an irreplaceable method of peace preservation, relying on semi centennial experience in this area.Бүгінгі күні БҰҰ ең басты мақсаттарының бірі болып барлық дүниежүзілік қауымдастықта бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау болып табылады. Достастырушылар қақтығыстың соғысушы тараптары арасындағы келіссөздерге қатысып және дүниежүзілік қауымдастықтың назарын жергілікті мәселелерге аударуға тырысады, осының нәтижесінде бейбітшілік пен қауіпсіздікке жету бойынша ұжымдық әрекеттерге жол ашады. Бүгінгі күні, БҰҰ төрт маңызды компоненттерге негізделеді: БҰҰ сақтандыратын дипломатиясы, бітімгершілік әрекет, бейбітшілікті қолдау бойынша операциялар, қақтығыстан кейінгі бейбітшілікті құру. Осы төрт аспектілерге гуманитарлық аспектіні де қосуға болады.Сақтандыратын дипломатиядан бастап күшті ақылмен пайдалануға дейін БҰҰ достастырушы қызметі, өзінің барлық кемшіліктеріне қарамастан, қақтығыстарды реттеу мен шешу барысында ықпалды әдіс болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғыда әрекетті рөлін сақтауды жалғастырып келеді. Осы саладағы жарты жылдық тәжірибеге негізделген БҰҰ бейбітшілікті қолдау мен сақтау бойынша операциялары бейбітшілікті қолдау мен сақтаудың таптырмайтын әдісі болып табылады.Одной из главных задач ООН на сегодняшний день является поддержание мира и безопасности во всем мировом сообществе. Миротворцы могут участвовать в переговорах между воюющими сторонами конфликта и привлекать внимание мирового сообщества к менее локальным проблемам, тем самым, открывая двери для коллективных действий по достижению мира и безопасности. На сегодняшний день ООН опирается на четыре важные компонента: превентивная дипломатия ООН, миротворчество, операции по поддержанию мира, постконфликтное миростроительство. К этим четырем аспектам можно добавить гуманитарный аспект.Миротворческая деятельность ООН, от превентивной дипломатии до разумного применения силы, не смотря на все свои недостатки является действенным способом в урегулировании и решении конфликтов. Организация Объединенных Наций продолжает сохранять действующую роль в Уставе. Операции ООН по поддержанию мира, опирающиеся на полувековой опыт в этой области, являются незаменимым методом сохранения мира.

References

1 Fyodorov V.N. «Organizatsiya Ob’edinennyh Natsiy, drugie mezhdunarodniye organizatsii i ih rol’ v 21 v.» M., 2005.
2 Kulagin B.M. Mezhdunarodnya bezopasnost’. M. 2007. – S. 58
3 Gali B.B. Povestka dnya dlya mira. New-York, 1995.
4 Zayemskiy V.F. Sovremennye problem mirotvorcheskoi deyatel’nosti OON // Mezhdunarodnye otnosheniya. – 2008.-№5.
– S. 14-19.
5 Vystuplenie General’nogo Sekretarya OON Pan Gi Muna na zasedanii Soveta Bezopasnosti «Postkonfliktnoe
mirostroitel’stvo» 16 aprelya 2010/ Tsentrnovostey OON// Rezhimdostupa:
6 http://www.un.org/ru/sg/messages/2010/pv6299.shtml (dataobrasheniya 29 oktyabrya2014).
7 Shustov V. Sposobna li OON vestivoinu? // Mezhdunarodnayazhizn. – 200. – №11.
8 Osnovnye fakty ob Organizacii Ob’edinennyh Natsiy. M., 2005.
9 www.un.org/en/peacekeeping/operations/
Published
2016-05-10
How to Cite
ASYLBEKOVA, Zh М; ISKAKOVA, D I. Some aspects of UN peacekeeping at the present stage. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/40>. Date accessed: 19 aug. 2017.

Keywords

UN, peacekeeping, world community, diplomacy,БҰҰ, бейбітшілік қолдау, дүниежүзілік қауыдастық, дипломатия,ООН, миротворческая деятельность, мировое сообщество, дипломатия.