Қазақстан Республикасы сыртқы саяси стратегиясының Орталық Азияға қатысты экономикалық және мәдени-гуманитарлық мақсаттары

  • Т М Мырзакимова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • М С Мырзабеков Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдерімен экономикалық ынтымақтастығын қалыптастыру үшін аймақта барлық алғышарттар қалыптасқандығын дәйектеуге талпыныс жасалған. Сонымен қатар мақалада экономикалық ынтымақтастыққа қажетті табиғи ресурстардың мол қоры геосаяси мәселелерді де туғызып отырғандығы, бұл өз кезегінде аймаққа қатысты АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінің қызығушылығын күн сайын арттыра түскендігі мәселе ретінде көтерілген. Сондықтан экономиканың бірнеше секторларын: табиғи ресурстарды, оның ішінде дүниежүзілік маңызы бар мұнай мен газ кен орындарын және су-энергетика саласын игеруде, инфрақұрылымдар мен коммуникация жүйелерін пайдалануда бірлесе отырып шешуді қажет ететін ұстанымдар қажеттігі Қазақстан Республикасының Орталық Азия елдеріне қатысты ұстанған стратегиялық мақсаттарына сай келетіндегі дәлелденген. Осы тұрғыдан алғанда мақалада аймақтағы саяси ынтымақтастықтың маңыздылығын қарастыра отырып, Қазақстан Республикасы сыртқы саяси стратегиясының Орталық Азияға қатысты экономикалық және мәдени-гуманитарлық мақсаттарын іске асырудағы нақты іс-шаралары ғылыми тұрғыдан зерттелген.In article authors opened favorable conditions for establishment and development of the economic relations between Kazakhstan and other Central Asian states that quite corresponds to foreign policy strategy of our state. Also in article determined the level of geopolitical value of the region of Central Asia which in turn caused keen interest of the countries of the European Union and the USA. Considering the listed above factors Kazakhstan acts as the active integrator in the Central Asian region for the purpose of creation of a common market of oil and gas, and also joint development of hydro-electric resources of the region which successful realization, would promote in a certain degree to resolve many problems of social and economic and cultural-humanitarian character.В статье авторами раскрыты благоприятные условия для установления и развития экономических отношений между Казахстаном и другими центральноазиатскими государствами, что вполне соответствует внешнеполитической стратегии нашего государства. Также в статье определен уровень геополитического значения региона Центральной Азии, которая в свою очередь вызвало повышенный интерес стран Европейского Союза и США. Учитывая выше перечисленные факторы, Казахстан выступает в роли активного интегратора в центральноазиатском регионе с целью создания общего рынка нефти и газа, а также совместного освоения водно-энергетических ресурсов региона, успешная реализация которой в определенной степени разрешила многие проблемы социально-экономического и культурно-гуманитарного характера.

References

1 Центр Азия 2000/2005: Упущенный
шанс? Оценки
и прогнозы
зарубежного
экспертно-
аналитического
сообщества.
– М., 2006. – С.148.
2 Тоқаев
Қ. Қазақстан
Республикасының
дипломатиясы.
– Алматы,
2002. – 97 б.
3 Арынов
Е.М., Трофимов
А.Е. Международные
экономические
организации
и экономические
союзы // Сборник
документов
по международному
праву.
Том 1. – Алматы,
1996. – С.79.
4 Хан Г.Б., Суворов
Л.С., Рахманова
Г.Б. Қазақстан
Республикасының
сыртқы
саясаты.
– Алматы,
2003. – 143 б.
5 Кто сегодня
владеет
миром?
// Литературная
газета.
– 1999. – №36. – 8 сентябрь.
– С. 5-6.
6 Mackinder, H.J. The geographical pivot of history. The Geographical Journal, 1904, 23. – pp. 421.
7 Бартольд
В. Отчет
о поездке
в Среднюю
Азию. – Спб. 1897. – С.151.
8 Назарбаев
Н. Проект о формировании
Евразийского
Союза // Независимая
газета,
1994 июнь. – С.1-2.
9 Бжезинский
З. Великая
шахматная
доска
// международные
отношения.
– М., 1998. – С.116.
10 Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
мен Өзбекстан
Республикасы
Үкіметінің
арасындағы
темір
жол көлігінің
саласындағы
ынтымақтастық
туралы
Келісім;.
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
мен Түрікменстан
Республикасы
Үкіметінің
арасындағы
әуе қатынастары
туралы
Келісім.
// ҚР Халықаралық
шарттар
бюлетені.
– 1999. – №4. – 3-4 бб.
11 ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаевтің
Қазақстан
халқына
Жолдауы
// Алматы
ақшамы,
№25; 2006, 4 наурыз,
9 б.
12 Есімов
А. Ауылды
дамытудың
жаңа
сипаты
// Егемен
Қазақстан,
2002, 16 наурыз.
– 3-4 бб.
13 Исингарин
Н. Казахстан
и содружество:
проблемы
экономической
интеграции.
– Алматы,
2000. – С. 216.
Published
2016-05-10
How to Cite
МЫРЗАКИМОВА, Т М; МЫРЗАБЕКОВ, М С. Қазақстан Республикасы сыртқы саяси стратегиясының Орталық Азияға қатысты экономикалық және мәдени-гуманитарлық мақсаттары. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/29>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы

Keywords

Қазақстан, Орталық Азия, интеграция, экономика, сауда, табиғи ресурстар.Kazakhstan, Central Asia, integration, economy, trade, natural resources.