Қазақстандағы уақытша үкіметтің билік орындарының қоғамдық ұйымдармен байланысы

  • Т Қ Мекебаев Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Қазақстандағы Уақытша үкіметтің билік орындарының қоғамдық ұйымдармен байланысы мәселесі қарастырылған. Бүгінгі таңда Уақытша үкімет билік орындарының қоғамдық-саяси ұйымдармен қатынасын, ол қатынастың қалыптасу және өзгеру динамикасын талдап көрсету – тарих ғылымының бірден-бір міндеті. Ресей империясының құрамындағы барлық отар елдер сияқты қазақ халқы да Уақытша үкіметке барынша қолдау көрсетеді. Қазақ оқығандарының өкімет билігіне қол жеткізуі, ұлттық қоғамдық-саяси ұйым – қазақ комитеттерінің өмірге келуі, тұңғыш ұлттық саяси партияның құрылуы және оның автономия үшін күресі, зиялылардың земстволық басқару жүйесін орнатуға атсалысуы. Құрылтай жиналысы сайлауына қатысуы сияқты саяси оқиғалар ағымы Уақытша үкімет тұсында жүзеге асады.Мақалада зерттеу еңбектеріне негізделе отырып, Қазақстанда Уақытша үкімет өзінің саясатын жүзеге асыруда сүйенген қазақ комитеттері, мұсылмандар комитеті және тағы басқа қоғамдық негіздегі ұйымдардың қызметі сипатталады. Сонымен қатар, мақалада 1917 жылы Ақпан төңкерісінен кейін түрлі ұлттық, қоғамдық негізде құрылған ұйымдар мен өкімет органдарының қарым-қатынасы қарастырылады.The article discusses the relationship of the Temporarily Government with non-governmental organizations in Kazakhstan. To date, studies of development, the dynamics of the relationships of the authorities of the Temporarily Government with the socio-political organizations is one of the important problems in historical scholarship. Kazakhstan, like other colonial states supported the Temporarily Government. The Temporarily Government took a number of important political events: the service of Kazakh intelligentsia in the government, the establishment of socio-political organization – Kazakh Committee, the organization of the first national political party and fight in the way of achieving autonomy, participation in elections uchereditelnogo meeting. Also, the article examines the relationships of the relationships of social organization, which appeared after the February Revolution of 1917 with the government.В статье рассматривается связь органов власти Временного правительства с общественными организациями в Казахстане. На сегодняшний день исследование становления, динамики развития взаимотношения органов власти Временного правительства с общественно-политическими организациями является одной из важных задач в исторической науки. Казахстан, как и остальные колониальные государства, оказывала поддержку Временному правительству. При Временном правительстве произошли ряд важных политических событий: служба представителей казахской интеллигенции в органах власти, становление общественно-политической организации – казахского комитета, организация первой национальной, политической партии и борьба на пути достижения автономии, участие в выборах учредительного собрания. А также, в статье рассматриваются взаимотношения общественных организации, которые появились после Февральской революции 1917 года с правительственными органами.

References

1 Назарбаев
Н.Ә. Тарих
толқынында.
– Алматы:
Атамұра,
2003. – 288 б.
2 Нұрпейсов
К. Алаш һәм Алашорда.
– Алматы:
Ататек,
1995. – 256 б.
3 Қойгелдиев
М.Қ. Алаш қозғалысы.
– Алматы:
1995. – 368 б.
4 Герасименко
Г.А. К вопросу
о двоевластии
в стране
// Октябрьская
революция.
Народ:
её творец
или заложник?
Москва.
– 1992. – 68-83 стр.
5 ҚР ОММ. 14-қор, 3-тізбе,
2-іс. 21-п.
6 Слово
трудового
крестьянства.
1917, 1 октября.
7 Бөкейханов
Ә. Шығармалар.
– Алматы:
Қазакстан,
1994. – Т.1. – 384 б.
8 ҚР ОММ. 39-қор, 2-тізбе,
26-іс. 46-49-п.
9 Абдиров
М. История
казачества
Казахстана.
– Алматы:
1994.
10 Сафаров
Г. Колониальная
революция.
Опыт Туркестана.
Москва:
– 1921.
11 Солтонаев
Б. Қзыл қырғыз
тарихы.
Бишкек:
– 1993. 2-кітап.
12 ҚР ОММ. 992-қор, 1-тізбе,
3-іс. 215-216-пп.
13 ҚР ОММ. 9-қор, 1-тізбе,
90-іс. 51-п.
14 ҚР ОММ. 9-қор, 1-тізбе,
22-іс. 67-70-пп.
Published
2016-05-10
How to Cite
МЕКЕБАЕВ, Т Қ. Қазақстандағы уақытша үкіметтің билік орындарының қоғамдық ұйымдармен байланысы. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/25>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы

Keywords

Уақытша үкімет, Ақпан төңкерісі, Құрылтай жиналысы, Қазақ зиялылары, Түркістан өлкелік комитеті, қазақ комитеттері, мұсылмандар комитеттері,the Temporarily Government, the February Revolution, the Constituent Assembly, the Kazakh intelligentsia,