Қазақстанда уақытша үкіметтің жүргізген жер саясаты

  • Т Қ Мекебаев Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Қазақстанда Уақытша үкіметтің жүргізен жер саясаты мәселесі қарастырылған. Уақытша үкіметтің жер саясаты қазақ даласындағы ұлт-азаттық жолындағы күрес кезеңдерімен тығыз байланысты болды. Жетісудағы 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтерілістердің кейбір себептері де осы жер мәселесімен байланысты болған. Уақытша үкіметтің жер саясатына зер салуды ұлт зиялыларының өздері бастап берген-ді. Бұл ретте Ә. Бөкейхановтың, А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың мақалаларын атауға болады. Бұл мақалаларда жер саясаты мәселесінің қазақ елі үшін қоғамдық маңызы ғылыми тұрғыда өз дәрежесінде көтеріліп, терең түсіндірілген еді.Мақалада тарихи деректер мен құжаттарға сүйене отырып Уақытша үкіметтің Қазақстан территориясында жүргізген жер саясаты жан-жақты сипатталып, талдау жасалған. Сонымен қатар мақалада Уақытша үкіметтің переселен мекемелері жүйесіне қатысты іс-әрекеттері қарастырылған.The article deals with the land policy of the Temporarily Government in Kazakhstan. Land policy of Temporarily government in Kazakhstan was closely linked with the national liberation movements. The main reasons for the national movement in Zhetisu in 1916 were limited to the land question. The problem of land policy of the temporarily Government in the works considered representative of the national intelligentsia. In this connection it may be noted the articles of A. Baitursynov, M. Dulatov A. Bokeikhanov.The article based on historical sources and documents given to the analysis of the land policy of the Temporarily Government in Kazakhstan. Also, the article examines actions of the Temporarily Government on movement organizations.В статье рассматривается земельная политика Временного правительства в Казахстане. Земельная политика Временного правительства в Казахстане была тесно связана с национально-освободительными движениями. Основные причины национально-освободительного движение в Жетысу в 1916 году сводились к земельному вопросу. Проблему земельной политики Временного правительства в своих трудах рассматривали представители национальной интеллигенции. В связи с этим, можно отметить труды А. Байтурсынова, М. Дулатова, А. Бокейханова.В статье, опираясь на исторические источники и документы проводится, анализ земельной политики Временного правительства на территории Казахстана. А также рассматриваются действия Временного правительства относительно системы организации переселенцев.

References

1 Бөкейханов
Ә. Жер комитеті
// Қазақ.
1917. – №227; Байтұрсынов
А., Дулатов
М. Қазақ
халқына
үндеуі
// Қазақ.
1917. – № 237.
2 Назарбаев
Н.Ә. Тарих
толқынында.
– Алматы:
Атамұра,
2003. – 288 б.
3 Қойгелдиев
М.Қ. Алаш қозғалысы.
– Алматы:
1995. – 368 б.
4 Тынышбаев
М. История
казахского
народа.
– Алматы:
1993. – 224 с.
5 ҚР ОММ. 17-қор,1-тізбе,
4-іс. 12-п.
6 Қазақ.
– 1917. – №231.
7 ҚР ОММ. 9-қор, 1-тізбе,
22-іс. 43-п.
8 Қазақ.
– 1917. – №226.
9 ҚР ОММ. 17-қор, 1-тізбе,
14-іс. 111-п.
10 ҚР ОММ. 18-қор, 1-тізбе,
15-іс. 27-п.
11 ҚР ОММ. 19-қор, 1-тізбе,
43-іс. 4-п.
12 ҚР ОММ. 9-қор, 1-тізбе,
28-іс. 157-п.
13 ҚР ОММ. 9-қор, 1-тізбе,
28-іс. 158-п.
Published
2016-05-10
How to Cite
МЕКЕБАЕВ, Т Қ. Қазақстанда уақытша үкіметтің жүргізген жер саясаты. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/24>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы

Keywords

Уақытша үкімет, Кеңес үкіметі, Құрылтай жиналысы, Түркістан, Ақпан революциясы,The Temporarily Government and the Soviet government, the Constituent Assembly, Turkestan, the February Revolution.