Кәсіпкерлік мәселесінің зерттелуі және деректер (ХІХ-ХХ ғғ.)

  • З C Әбдірәсілова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Қазақстан Республикасы, Тараз қ.

Abstract

Мақала Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы мәселесіне қатысты жаңа тұжырымдарды талдау негізінде қазіргі таңдағы кәсіпкерліктің даму жағдайын анықтауға арналған. Автор мақаланың өзектілігін ашып көрсету мақсатында Қазақстанның әсіресе оңтүстік аймағындағы кәсіпкерлік мәселесінің даму тарихына баса назар аударады. Елдің оңтүстігіндегі кәсіпкерліктің өнеркәсіп, сауда, ауылшаруашылық және халыққа қызмет көрсету салаларында қалыптасып, дамуы мәселелеріне басты назар аудару арқылы автор мақала барысында тақырыпқа тереңнен талдау жасауға тырысқан.Тақырыптың тарихи тұстарына көбірек мән берілген мақала 1860 жылдардан бергі кезеңді сараптап талдаудан басталады. Кәсіпкерлік мәселесінің кейінгі тарихы революцияға дейінгі кезеңдегі өнеркәсіп жұмысшыларының мәселесін қарастырған С.Қ. Игібаевтың еңбектерін пайдаланумен жалғасады.Мақаланың негізгі барысы мәселеге қатысты зерттеулер мен деректерді жеке-жеке топтап, талдауға арналған. Соның негізінде мақала тарихнамалық сипатқа көбірек ие болған. Ал тақырыпқа қатысты деректерді автор төрт негізгі топқа бөліп талдап, олардың әрқайсысына ғылыми тұжырым жасауға талпынған.The paper studies the process of formation of new business concepts in the field of entrepreneurship in Kazakhstan.To prove the seriousness of this problem, the author has paid special attention to the history of the business of the southern region. In the process of studying the history of the business, industry, trade, agricultural and service sectors author tried to make a comparative analysis of the problem.The first article about the studied subject was written in 1860. In the course of studying the history of pre-revolutionary period of entrepreneurship is necessary to allocate the works of SK Igibaeva.As a result of this writing, the author has collected a large number of sources which in the course of a thorough analysis is divided into four main groups.Статья посвящена изучению процесса формирования новых бизнес-концепции в сфере предпринимательства в Казахстане.Для доказательства актуальности данной проблемы, автор уделил особое внимание истории предпринимательства южного региона. В процессе изучения истории развития предпринимательства, промышленности, торговли, сельскохозяйственных и сферы услуг автор попытался сделать сравнительный анализ изучаемой проблемы.Если перейти к историческим аспектам изучаемой проблемы, то первая статья посвященная изучаемой темы была написана в 1860 году. В ходе изучения истории предпринимательства дореволюционного периода необходимо выделить труды С.К. Игибаева.В результате написания данной статьи автор собрал большое количество источников которые в ходе тщательного анализа разделил на четыре основные группы.

References

1 Игибаев
С.К Частная
золото-
промышленность
дореволюционного
Казахстана.
Дисс. ... к.и.н. –У.-К., 1974. – 160 с.
2 Игибаев
С.К. Промышленные
рабочие
дореволюционного
Казахстана:
численность,
состав,
положение
(1861-
1917г.г): Автореф.
... д.и. н. –Усть-Каменогорск,
1990. – 30 с.
3 Садықұлы
Т. Сарыарқаның
мыс алыбы
(Жезқазған
өнеркәсіп
аймағының
қалыптасу
және
даму
тарихы
ХІХ ғ. ортасы
–ХХ ғ.): монограф.,
– Қарағанды:
Болашақ-
Баспа,
1998. – 260 с.
4 Абылхожин
Ж.Б. Традиционные
структуры
Казахстана:
социально-
экономические
аспекты
функционирования
и
трансформации
(1920-1930 гг.). –Алма-
Ата, 1991. – С. 80.
5 Мадуанов
С. Взаимоотношения
казахов
с другими
соседними
народами
Центральной
Азии в ХVІІІ-начале
ХХ вв.
(Политические
и социально-
экономические
аспекты).
Алматы:
Изд. «Білім
», 1995. – 274 с.
6 Наумов
С.Н. Ярморочная
торговля
в системе
социально–
экономических
отношений
на юге Казахстана.
(Вторая
половина
ХІХ- начало
ХХ вв. Исторический
аспект).
Дисс. ... к.и.н. – Алматы,
1995. – 150 с.
7 Қожақов
Ө.Қ. Сырдария
облысының
әлеуметтік-
экономикалық
дамуы
(1867-1914 жж.). Т.ғ.к. ... дисс. – Алматы,
1998. – 145 с.
8 Дулатова
Д.И. Историография
дореволюционого
Казахстана
(1861-1917). – Алма-
Ата: Наука, 1984. – 272 с.
9 Төлебаев
Т.Ә. Қазақстанға
капитализмнің
енуінің
тарихнамасы
(ХІХ ғасырдың
ІІ жартысы-
ХХ ғасырдың
басы
).
Т.ғ.к. ... дисс. – Алматы.:
Каз ҰУ, 2002. –251 б.
Published
2016-05-10
How to Cite
ӘБДІРӘСІЛОВА, З C. Кәсіпкерлік мәселесінің зерттелуі және деректер (ХІХ-ХХ ғғ.). KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/17>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
ДЕРЕКТАНУ ЖӘНЕ ТАРИХНАМА

Keywords

кәсіпкерлік, деректер, зерттеулер, статистика, капитализм.business, sources, research, statistics, capitalism.