Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулері

  • Н М Мажиқызы 1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.
  • Қ С Әшірбекова 2Алматы технологиялық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Мақалада Қытай қазақтарынан шыққан белгілі тарихшы, этнограф ғалым Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулері қарастырылған. Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулерінің ерекшелігі өзі өмір сүрген қытайдағы қазақ диаспорасының тарихы, ғұрып-әдеті, тұрмыс тіршілігі және дәстүрлі шаруашылығы, рухани мәдениеті жайлы мол мәліметтер қамтылған. Қазақстандағы этнология ғылымының негізгі зерттеу бағыттарының бірі шетелдегі қазақ диаспорасы екендігін ескерсек, Ғалымның қытайда жарық көрген көлемді этнографиялық зерттеу мақалаларында қарастырылған мәселелер өз құнын жойған жоқ. Бұл зерттеу мақалаларында өз көзімен көрген, халықтың арасынан жинақтаған мәліметтерді жазба деректермен салыстыра отырып ғылыми тұжырымдар жасаған.This article focuses on ethnographic research of famous Kazakh historian of China Nygmet Mynzhani. The features of Nygmet Mynzhani’s research are that his works examine the history, customs and traditions, household characteristics and spiritual culture of the Kazakh Diaspora in China. Ethnographic issues discussed in the publications issued by researchers in China didn’t lose its scientific value, considered that one of the areas of ethnology in Kazakhstan is the Kazakh Diaspora in China. In research articles of Nygmet Mynzhani makes a comparative analysis between scientific writing and oral materials collected among the people.В этой статье рассматриваются этнографические исследования тзвестного казахского историка в Литае Ныгмет Мынжани. Особенности исследований Ныгмета Мынжани являются то что, в его работах рассмотрены история, обычай, традиции, бытовые особенности и духовная культура казахской диаспоры в Китае. Рассмотренные этнографические проблемы в публткациях исследователя, изданные в Китае не утратили свое научное значение, учитывая, что одним из направлений этнологической науки в Казахстане является казахская диаспора в Китае. В исследовательских статьях Ныгмет Мынжани делает сравнительный научный аналзи между письменными материалами и устными материалами собранные среди народа.

References

1 Дукен
Мәсімханұлы.
Әйгілі
ғалым
Нығмет
Мыңжанұлымен
сұхбат
// Шынжаң
қоғамдық
ғылымы
1992 жыл. – №2.
– 9 б.
2 Нығмет
Мыңжани.
Еліміздегі
қазақ
халқы
// Шалғын.
Үрімжі,
1984,- №4. – 71-93 бб.
3 Мыңжани
Н. Қазақтың
таңба,
ұрандары
туралы
зерттеу
// Шинжияң
университеті
ғылыми
журналы,
1982. – №3. –
43-55 бб.
4 Омарбеков
Т.О. Қазақ
тарихы:
ол қалай
жазылуы
керек?
// Алаш – №2(2), 2005. – 3 б.
5 Қазақ
ру-тайпаларының
тарихы.
КерейтIV
том. – Алматы:
«Алаш» тарихи-
зерттеу
орталығы,
2006. – 408 б.
6 Мыңжани
Н. Қазақтың
мәдени
мұраларын
зерттеу
туралы.
-Үрімжі,
Шынжаң
халық
баспасы,
2011. – 421 б.
Published
2016-05-10
How to Cite
МАЖИҚЫЗЫ, Н М; ӘШІРБЕКОВА, Қ С. Нығмет Мыңжанидың этнографиялық зерттеулері. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/14>. Date accessed: 19 aug. 2017.
Section
ДЕРЕКТАНУ ЖӘНЕ ТАРИХНАМА

Keywords

Этнография, Қытай қазақтары, қазақтың таңбалары мен ұрандары, cattle breeding, religion islam, tradition, culture, ru-taipei.